สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

คำขวัญ "ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล "

ชัยภูมิ มีอารยธรรมมาตั้งแต่สมัยทวารวดี สมัยขอม จนถึงอิทธิพลลาวล้านช้าง ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ปรากฏชื่อในฐานะเป็นหน้าด่าน และร้างลาไปในภายหลัง ต่อมาปรากฏชื่ออีกครั้งในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ เลิศหล้านภาลัย มีชาวเวียงจันทน์เข้ามาสร้างบ้านแปงเมืองในบริเวณที่เรียกว่าโนนน้ำอ้อม มีผู้นำชื่อ แล ซึ่งต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองคนแรกของชัยภูมิ ต่อมาเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ ก่อกบฏยกกองทัพเข้ามาตีเมืองนครราชสีมาและหัวเมืองรายทาง นายแลเจ้าเมืองชัยภูมิ ได้ยกไพร่พลไปสมทบกับกำลังของคุณหญิงโม ตีทัพของเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ แตกพ่ายไป สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คุณหญิงโมเป็นท้าวสุรนารี และให้นายแลเป็นพระยาภักดีชุมพล ชัยภูมิเป็นดินแดนแห่งทุ่งดอกกระเจียว และสายน้ำตกชุ่มฉ่ำยามหน้าฝน มีเทือกเขาที่สำคัญได้แก่ ภูพังเหย ภูแลนคา ภูพญาฝ่อ อันเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำชี แบ่งการปกครองเป็น 15 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอบ้านเขว้า อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอหนองบัวแดง อำเภอจัตุรัส อำเภอภูเขียว อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอบ้านแท่น อำเภอแก้งคร้อ อำเภอคอนสาร อำเภอเทพสถิต อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอภักดีชุมพล อำเภอเนินสง่า และกิ่งอำเภอซับใหญ่

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ"