สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

คำขวัญ "พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร "

เมืองมหาสารคาม ถือเป็นเมืองแห่งโบราณคดียาวนานมาหลายร้อยปี มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญหลายแห่ง ตลอดจนมีการพบพระบรมสารีริกธาตุที่มีอายุกว่า 1,500 ปี ในปี พ.ศ.2408 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านกุดยางใหญ่ ขึ้นเป็นเมืองแยกจากจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ท้าวมหาชัย (กวด ภวภูตานนท์) เป็นพระเจริญราชเดชเจ้าเมืองคนแรก และทรงพระราชทานชื่อเมืองอันเป็นมหามงคลนามว่า "มหาสารคาม" หมายถึง ถิ่นฐานที่อุดมสมบูรณ์ด้วยความดีงามทั้งปวง มหาสารคาม ได้รับฉายาว่า ตักศิลาแห่งอีสาน เพราะเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสถาบันการศึกษาอยู่มากมายหลายแห่ง เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชากรส่วนใหญ่ ทำการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม ผ้าส่วนใหญ่เป็นผ้าที่มีลวดลายดั้งเดิม และสวยงามมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม"