สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

คำขวัญ "เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์ "

สมุทรสาคร ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า “มหาชัย” ตามชื่อของคลองที่ขุดขึ้นเพื่อตัดความคดเคี้ยวของคลองโคกขามแต่เดิม มาทะลุออกตัวเมืองท่าจีน เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์น้ำทะเล ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพเกษตรกรรมและการประมง เป็นจังหวัดที่มีปริมาณการจับสัตว์น้ำในแต่ละปี ได้มากเป็นอัรดับหนึ่งของประเทศ อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีนาเกลือมากที่สุดด้วย และในอดีตเรียกกันว่า “บ้านท่าจีน” เพราะเป็นตำบลใหญ่ที่ติดกับอ่าวไทย มีชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนนำสำเภาเข้ามาจอดเทียบท่าค้าขายกันมาก จึงเรียกกันติดปากว่า “ท่าจีน” บ้านท่าจีน มาเปลี่ยนชื่อเป็น เมือง “สาครบุรี” ในปี พ.ศ. 2091 สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเนื่องเพราะ พระองค์โปรดให้สร้างเมืองใหม่ขึ้นอีกหลายเมือง ด้วยมีพระราชประสงค์จะใช้เป็นที่ระดมพลสำหรับสู้รบกับพม่า ต่อมา ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อเมืองสาครบุรีเป็นเมือง “สมุทรสาคร” นอกจากนี้ ตำบลท่าฉลอม ยังถือว่าเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2449 สมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปการปกครอง มีการจัดระบบราชการส่วนภูมิภาค ออกเป็นมณฑล เทศาภิบาล และสุขาภิบาล อีกทั้งพระองค์ยังได้เสด็จพระราชดำเนินตำบลท่าฉลอมถึงสองครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร"