สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู

คำขวัญ "ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน "

หนองบัวลำภู เดิมเป็นดินแดนที่ขึ้นต่อกรุงศรีสัตตนาคนหุต (เวียงจันทน์) มีชื่อว่า“เมืองหนองบัวลุ่มภู นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน” มีประวัติยาวนานไม่น้อยกว่า 900 ปี เมื่อพ.ศ.2117 สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ยกกองทัพเข้าไปตีเอาเมืองล้านช้าง ในการเสร็จศึกครั้งนี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ยกพลมาพักบริเวณริมหนองบัวอยู่ระยะหนึ่ง จนเกิดประชวรเป็นไข้ทรพิษ จำเป็นต้องเสด็จยกทัพกลับ จึงถือว่าที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2310 ในสมัยกรุงธนบุรี พระวอพระตา รวบรวมพรรคพวกหลบหนีจากการปกครองของพระเจ้าศิริบุญสาร ผู้ครองเมืองเวียงจันทน์ มาตั้งหลักปักฐานสร้างค่ายอยู่ที่เมืองหนองบัวลำภู เรียก "ค่ายพระวอ พระตา" ดังปรากฏหลักฐานกำแพงหินบนภูพารมาจนทุกวันนี้ ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที่ 3 พระปทุมเทวาภิบาลเจ้าเมืองหนองคาย ได้แต่งตั้งพระวิชโยมกมุทธเขต มาสร้างเมืองเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบานขึ้นมาใหม่ และเปลี่ยนชื่อเรียกว่า "เมืองกมุทธไสยบุรีรัมย์" มีฐานะเป็นเมืองเอก หลังจากพระวิชโยมกมุทธเขต ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2449 รัชกาลที่ 5 ได้แต่งตั้งให้พระวิจารณ์กมุทธกิจ มาปกครองและเปลี่ยนชื่อเป็น "เมืองหนองบัวลำภู" และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอหนองบัวลำภู เมื่อ พ.ศ. 2450 ขึ้นกับจังหวัดอุดรธานี จนเมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 หนองบัวลำภูได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นจังหวัด ลำดับที่ 76 ของประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู"